[1]
N. T. N. Nguyễn Trọng Nghĩa, “Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành”, HIUJS, vol 25, tr 71–78, tháng 9 2023.