Nguyễn An Phú, N. A. P. và Vũ Trực Phức, V. T. P. (2023) “Ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục”, Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, 25, tr 147–152. doi: 10.59294/HIUJS.25.2023.514.