Lê Mỹ Phụng, Lê Mỹ Phụng, Võ Thị Mỹ Hương Võ Thị Mỹ Hương, Nguyễn Phục Hưng Nguyễn Phục Hưng, Phạm Thành Suôi Phạm Thành Suôi, Phan Thị Vân Phan Thị Vân, và Trương Kiều My Trương Kiều My. 2024. “Đánh Giá Thang đo ý định Mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người Tiêu dùng Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023”. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 27 (Tháng Giêng):187-94. https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.578.