Nguyễn An Phú, Nguyễn An Phú, và Vũ Trực Phức Vũ Trực Phức. 2023. “Ứng dụng thực Tế ảo Trong giáo dục”. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 25 (Tháng Chín):147-52. https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.514.