Trương Hồng, Chuyên, Phương Trịnh Mỹ, Vy Trương Thụy, và Dung Nguyễn Thị Kim. 2023. “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của Sinh Viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 21 (Tháng Giêng):55-62. https://doi.org/10.59294/HIUJS.21.2023.39.