LÊ MỸ PHỤNG, L. M. P.; VÕ THỊ MỸ HƯƠNG, V. T. M. H.; NGUYỄN PHỤC HƯNG, N. P. H.; PHẠM THÀNH SUÔI, P. T. S.; PHAN THỊ VÂN, P. T. V.; TRƯƠNG KIỀU MY, T. K. M. Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, [S. l.], v. 27, p. 187–194, 2024. DOI: 10.59294/HIUJS.27.2024.578. Disponível em: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/753. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.