TRƯƠNG HỒNG, C.; TRỊNH MỸ, P.; TRƯƠNG THỤY, V.; NGUYỄN THỊ KIM, D. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, [S. l.], v. 21, p. 55–62, 2023. DOI: 10.59294/HIUJS.21.2023.39. Disponível em: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/39. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.