NGUYỄN THỊ THÙY LINH, N. T. T. L.; VÕ THỊ TRINH, V. T. T. Khảo sát đề kháng kháng sinh và kháng methicillin của các chủng Staphylococcus aureus phân lập từ nhân viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, [S. l.], v. 27, p. 171–178, 2024. DOI: 10.59294/HIUJS.27.2024.576. Disponível em: https://tapchikhoahochongbang.vn/js/article/view/29. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.