Lê Mỹ Phụng, L. M. P., Võ Thị Mỹ Hương, V. T. M. H., Nguyễn Phục Hưng, N. P. H., Phạm Thành Suôi, P. T. S., Phan Thị Vân, P. T. V., & Trương Kiều My, T. K. M. (2024). Đánh giá thang đo ý định mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, 27, 187–194. https://doi.org/10.59294/HIUJS.27.2024.578