Nguyễn An Phú, N. A. P., & Vũ Trực Phức, V. T. P. (2023). Ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, 25, 147–152. https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.514