Nguyễn Trọng Nghĩa, N. T. N. (2023). Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, 25, 71–78. https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.504