Nguyễn Đỗ Bích Nga, N. Đỗ B. N., Huỳnh Mỹ Tiên, H. M. T., Đinh Thị Thu Hân, Đinh T. T. H., & Lê Văn Cúp, L. V. C. (2023). Chuyển đổi số thúc đẩy giáo dục thông minh và đại học thông minh. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, 25, 17–26. https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.498