(1)
Lê Mỹ Phụng, L. M. P.; Võ Thị Mỹ Hương, V. T. M. H.; Nguyễn Phục Hưng, N. P. H.; Phạm Thành Suôi, P. T. S.; Phan Thị Vân, P. T. V.; Trương Kiều My, T. K. M. Đánh Giá Thang đo ý định Mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người Tiêu dùng Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. HIUJS 2024, 27, 187-194.