(1)
Nguyễn An Phú, N. A. P.; Vũ Trực Phức, V. T. P. Ứng dụng thực Tế ảo Trong giáo dục. HIUJS 2023, 25, 147-152.