(1)
Nguyễn Trọng Nghĩa, N. T. N. Chuyển đổi số Trong hoạt động lữ hành. HIUJS 2023, 25, 71-78.