(1)
Nguyễn Đỗ Bích Nga, N. Đỗ B. N.; Huỳnh Mỹ Tiên, H. M. T.; Đinh Thị Thu Hân, Đinh T. T. H.; Lê Văn Cúp, L. V. C. Chuyển đổi số Thúc đẩy giáo dục thông Minh Và đại học thông Minh. HIUJS 2023, 25, 17-26.