(1)
Trương Hồng, C.; Trịnh Mỹ, P.; Trương Thụy, V.; Nguyễn Thị Kim, D. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thực tập của Sinh Viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. HIUJS 2023, 21, 55-62.