[1]
Nguyễn Trọng Nghĩa, N.T.N. 2023. Chuyển đổi số trong hoạt động lữ hành. Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng. 25, (tháng 9 2023), 71–78. DOI:https://doi.org/10.59294/HIUJS.25.2023.504.