Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đặc điểm thực vật, thông tin di truyền ITS và matK của cây Zingiber densissimum S.Q.Tong & Y.M.Xia họ Gừng (Zingiberaceae) Tải xuống Tải xuống PDF